KING-PARK

SAS KING-PARK

Kapitał zakładowy: 3 000 EUR

Siedziba: 18 avenue des Champs-Elysées 75008 Paryż

SIRET: 89535053600010

IDENTYFIKATOR VAT: FR79895350536

Dyrektor ds. publikacji - DPO Administrator danych :

Eric Quéron

DANE KONTAKTOWE: 06 60 60 92 92 contact@parckmytruck.fr

Kontakty ogólne, administracyjne, rozliczeniowe i techniczne:

Eric Quéron

DANE KONTAKTOWE: 06 60 60 92 92 contact@parckmytruck.fr

Produkcja i utrzymanie stron internetowych:

Agencja VivaWeb
www.vivaweb.fr

Gospodarz
OVH SAS RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045
Siedziba: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francja.

Prawo właściwe :

W nocie prawnej strona będzie określana jako "ta strona":

https://parkmytruck-paris-bercy.fr

W zastrzeżeniach prawnych użytkownik będzie określany jako "Spółka":

Prezentacja i zawartość tej witryny stanowią utwór cyfrowy. Jest ona chroniona obowiązującym prawem własności intelektualnej. Powielanie lub przedstawianie, w całości lub w części, stron, danych i wszelkich innych elementów składających się na witrynę, za pomocą jakiegokolwiek procesu, może być wykonywane wyłącznie za wyraźną zgodą jej właściciela.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami obowiązującymi od 10.07.2006 r., nie ma już obowiązku zgłaszania niekomercyjnej strony internetowej i/lub takiej, która nie gromadzi danych wysokiego ryzyka do CNIL.

Niemniej jednak zobowiązujemy się szanować prywatność potencjalnych klientów, subskrybentów newslettera, członków i wszelkich innych osób kontaktujących się z nami w jakikolwiek sposób oraz przestrzegać pod każdym względem przepisów dotyczących ochrony prywatności i swobód osobistych (ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

Żadne zebrane informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Zgodnie z art. 34 francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 1 sierpnia 2000 r., każda osoba, której dane osobowe zostały zgromadzone, ma prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec wszelkich dotyczących jej danych osobowych, zarówno pocztą, jak i online za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Niniejsza strona internetowa oraz niniejsze ogólne warunki podlegają prawu francuskiemu i zostały sporządzone w języku francuskim.
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego powiadomienia w dowolnym momencie. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego zapoznawania się z nim.

Ochrona danych osobowych :

Użytkownik może korzystać z tej witryny bez ujawniania swojej tożsamości lub jakichkolwiek innych danych osobowych.
Spółka zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników i ochrony przekazywanych przez nich informacji. W szczególności dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przeznaczone do użytku przez Spółkę. Są one poufne i jako takie traktowane.
Użytkownik ma prawo do dostępu i sprostowania wszelkich danych osobowych, które może nam przekazać, zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, kontaktując się z L'Entreprise.
Jeśli użytkownik subskrybował usługi informacyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej ("newsletter"), może zażądać zaprzestania otrzymywania takich wiadomości.
Należy pamiętać, że w celu oferowania użytkownikowi produktów i usług, które są coraz bardziej dostosowane do jego potrzeb, niektóre informacje nieosobowe związane z jego aktywnością na tej stronie będą gromadzone automatycznie. Informacje te są przeznaczone dla L'Entreprise i mogą być również wykorzystywane do celów handlowych lub marketingowych lub jako podstawa do badań i analiz.
W żadnym wypadku informacje te nie będą przekazywane stronom trzecim. Dostęp do danych mają wyłącznie pracownicy Spółki.

Bezpieczeństwo :

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby zachować integralność i poufność danych oraz zapobiec ich przekazywaniu nieupoważnionym stronom trzecim.

Hiperłącza :

Utworzenie łącza hipertekstowego do tej witryny nie wymaga uprzedniej pisemnej zgody L'Entreprise. L'Entreprise musi jednak zostać poinformowana w ciągu maksymalnie 30 dni od utworzenia łącza.
W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty lub usługi oferowane na stronach, z którymi niniejsza strona może być połączona za pomocą linków hipertekstowych lub innego rodzaju linków.

Prawa własności intelektualnej :

Spółka informuje użytkowników niniejszej witryny, że wiele jej elementów :
a) są chronione prawem autorskim: może to dotyczyć zdjęć, artykułów, rysunków, sekwencji animowanych itp;
b) i/lub są chronione przepisami dotyczącymi wzorów przemysłowych;
c) są chronione przepisami dotyczącymi znaków towarowych.
Elementy chronione w ten sposób są własnością Spółki lub osób trzecich, które upoważniły Spółkę do ich używania.
Wszelkie powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie, adaptacja, modyfikacja, włączanie, tłumaczenie lub komercjalizacja, w części lub w całości, w jakimkolwiek procesie i na jakimkolwiek nośniku (papierowym, cyfrowym itp.) jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody L'Entreprise, z wyjątkiem wyjątków określonych w art. L 122.5 francuskiego kodeksu własności intelektualnej, pod rygorem naruszenia praw autorskich i/lub wzorów i modeli i/lub znaków towarowych, podlegających karze dwóch lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 150 000 EUR.

Prawa autorskie i/lub prawa do wzorów :

Fotografie, teksty, slogany, rysunki, obrazy, sekwencje animowane z dźwiękiem lub bez jak również wszystkie prace zintegrowane z strona internetowa są własnością Spółki lub osoby trzecie, które upoważniły Spółkę do ich używania.
Zezwala się na powielanie, w formie papierowej lub elektronicznej, wspomnianej strony, pod warunkiem, że są one ściśle zastrzeżone do użytku osobistego, z wyłączeniem jakiegokolwiek wykorzystania do celów reklamowych i/lub handlowych i/lub informacyjnych i/lub że są one zgodne z postanowieniami artykułu L122-5 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.
Niektóre zdjęcia pochodzą z następujących stron internetowych: unsplash.com, stock.adobe.com, pixabay.com, za które serdecznie dziękujemy.

Informacje o produkcie :

W ramach swojej polityki ciągłego ulepszania produktów i usług, firma usługiSpółka może zmienić charakterystykę swojej oferty w dowolnym momencie. Produkty i / lub usługi prezentowane na tej stronie są dystrybuowane we Francji kontynentalnej.
W każdym przypadku informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie mają wartości umownej.
Ograniczenie odpowiedzialności :
Użytkownik korzysta z tej witryny na własne ryzyko. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, takie jak straty materialne, utrata danych lub programów lub straty finansowe, wynikające z korzystania z tej witryny lub witryn z nią powiązanych.

Aktualizacja:

Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania, bez wcześniejszego powiadomienia, niniejszej informacji prawnej oraz wszystkich elementów i produktów prezentowanych na stronie internetowej. strona internetowa. Wszystkie te zmiany są wiążące dla użytkowników Internetu, którzy muszą zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami za każdym razem, gdy się logują.
Dane statystyczne :
Używamy danych połączenia do naszych statystyk konsultacyjnych (typ przeglądarki, liczba odwiedzających, odwiedzane sekcje itp.) w celu optymalizacji naszej witryny pod względem sekcji i nawigacji, ale informacje te nie są przekazywane stronom trzecim.

Reprodukcja na papierze:

Z wyjątkiem ikonografii, powielanie stron z tej witryny na papierze jest dozwolone, z zastrzeżeniem spełnienia następujących trzech warunków:
- bezpłatna dystrybucja.
- poszanowanie integralności reprodukowanych dokumentów (brak jakichkolwiek modyfikacji lub zmian).
- wyraźne cytowanie tej strony jako źródła i zaznaczenie, że prawa do powielania są zastrzeżone i ściśle ograniczone.