O naszej firmie

Eric Quéron - KING-PARK

06 60 60 92 92 contact@parckmytruck.fr

W niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży strona https://parkmytruck-paris-bercy.fr będzie określana jako "ta strona".

W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Spółka jest określana jako "Park My Truck".

Klient potwierdza, że zapoznał się z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży w momencie składania zamówienia.

Niniejsze warunki regulują sprzedaż osobom prywatnym na stronie internetowej https://parkmytruck-paris-bercy.fr.

ARTYKUŁ 1 - ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży ("OWS") mają zastosowanie, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, do wszystkich zakupów następujących usług:
Przedmiotem działalności Spółki jest wynajem parkingów na gruntach prywatnych oferowanych klientom nieprofesjonalnym i profesjonalnym na stronie internetowej oraz, bardziej ogólnie, wszelkie usługi związane z parkowaniem samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.
Główne cechy Usług są przedstawione na stronie internetowej.
Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed złożeniem zamówienia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zakup Usługi.
Niniejsze OWH są dostępne przez cały czas na stronie internetowej i mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi dokumentami.
Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zaakceptował je, zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia online na stronie internetowej.
W braku dowodu przeciwnego, dane zarejestrowane w L'
firma stanowią dowód wszystkich transakcji zawartych z Klientem.

ARTYKUŁ 2 - CENY I ZWROTY

2.1 Usługi są świadczone według aktualnych stawek podanych na stronie internetowej w momencie składania zamówienia przez Spółkę.

2.2 Ceny podawane są w euro i zawierają podatek VAT.

2.3 Ceny uwzględniają wszelkie rabaty przyznane przez spółkę na stronie internetowej.

Ceny te są stałe i nieodwołalne w okresie ich obowiązywania, ale firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie poza okresem ich obowiązywania.

2.4 Płatność wymagana od Klienta odpowiada całkowitej kwocie zakupu, w tym wszelkim kosztom.

2.5 Faktura jest wystawiana przez Spółkę i przekazywana Klientowi po wykonaniu zamówionych Usług.

ARTYKUŁ 3 - ZAMÓWIENIA

3.1 Klient jest odpowiedzialny za wybór Usług, które chce zamówić w Witrynie, zgodnie z poniższymi procedurami:
Rezerwacji dokonuje się online za pośrednictwem naszej strony internetowej, a nie telefonicznie.
Klienci muszą wprowadzić daty przyjazdu i wyjazdu, a także szczegóły dotyczące pojazdu. Można również dodać dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.
3.2 Każdy użytkownik uzyskujący dostęp do usługi rezerwacji musi zarejestrować się za pomocą wpisu komputerowego na stronie internetowej.
3.3 Po zakończeniu procedury rezerwacji klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierającą szczegóły rezerwacji.
3.4 Ceny podawane są w euro i zawierają podatek VAT. Płatność jest dokonywana w dniu rezerwacji za pomocą bezpiecznej płatności na stronie internetowej. Usługi są zawsze fakturowane na podstawie stawek obowiązujących w momencie dokonywania rezerwacji.
3.5 Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, ale zmiany cen nie będą miały zastosowania do zamówień już złożonych i potwierdzonych pocztą elektroniczną.


3.6
Sprzedaż zostanie uznana za ważną dopiero po uiszczeniu pełnej ceny. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie poprawności zamówienia i niezwłoczne zgłoszenie wszelkich błędów..
3.7 Każde zamówienie złożone na stronie internetowej stanowi zawarcie umowy na odległość pomiędzy Klientem a L'entreprise.
3.8 Klient będzie mógł uzyskać dostęp do swojej rezerwacji w dowolnym momencie na stronie internetowej lub pocztą elektroniczną, jeśli posiada konto na stronie internetowej.

ARTYKUŁ 5 - ŚWIADCZENIE USŁUG

Usługi zamówione przez Klienta będą świadczone w następujący sposób:

5.1 Odstawiając pojazd, klient zobowiązuje się przybyć nie później niż 2 godziny po godzinie przyjazdu wskazanej w czasie i na rezerwacji.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie czasu przybycia ustalonego przez Klienta.

Klient zatrzymuje swoje kluczyki i ponosi wyłączną odpowiedzialność za swój pojazd i wszelkie problemy, które mogą wystąpić w jego pojeździe podczas parkowania. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

5.2 Spółka zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu świadczenia Usług zamówionych przez Klienta, na zasadzie dołożenia wszelkich starań.

ARTYKUŁ 6 - ANULOWANIE/MODYFIKACJA/ROSZCZENIA

6.1 Ubezpieczenie od rezygnacji jest oferowane naszym klientom, aby umożliwić im uzyskanie zwrotu kosztów usługi bez konieczności uzasadniania przyczyn.
Ubezpieczenie to nie ma jednak zastosowania, jeśli usługa została częściowo wykorzystana.

6.2 Zwrot kosztów nie zostanie uwzględniony, jeśli klient zażąda anulowania rezerwacji po godzinie wjazdu na parking i 2 godzinach następujących po tym przyjeździe lub jeśli ubezpieczenie nie zostało wykupione w momencie rezerwacji.

6.3 Jeśli klient odbierze pojazd przed uzgodnioną datą i godziną, nie będzie uprawniony do zwrotu pieniędzy, ponieważ jego rezerwacja jest wiążąca i ostateczna.

6.4 Uwzględniane będą wyłącznie skargi złożone przed opuszczeniem parkingu firmowego.

ARTYKUŁ 7 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY - GWARANCJE

7.1 Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność strony internetowej i umożliwić klientom składanie zamówień online przez cały czas bez zakłóceń. W przypadku tymczasowej przerwy wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

7.2 Parking jest ogrodzony i zabezpieczony za pomocą systemu bezpieczeństwa PC, kamer i przewodnika psa.

7.3 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zdarzeniami takimi jak burze, gradobicie, akty wandalizmu i wszelkie inne szkody związane z przyczynami naturalnymi, niezależnie od tego, czy są one wyjątkowe, czy nie.

7.4 Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.

Parkowanie, a także jazda, manewrowanie i inne czynności na parkingach są wykonywane na własne ryzyko klienta i na jego pełną odpowiedzialność, ponieważ pobierane opłaty są jedynie opłatami za parkowanie i nie obejmują strzeżenia, nadzoru ani przechowywania pojazdu.
King Park zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, wypadku lub kradzieży pojazdu lub całości lub części przedmiotów lub wyposażenia znajdującego się w pojeździe, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi klient.

Gwarancja L'entreprise jest ograniczona do zwrotu kosztów Usług faktycznie opłaconych przez Klienta.

7.8 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania wynikające z wystąpienia siły wyższej, zgodnie z francuskim orzecznictwem.

7.9 Usługi świadczone za pośrednictwem Witryny są zgodne z przepisami obowiązującymi we Francji. Spółka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku niezgodności z przepisami kraju, w którym świadczone są Usługi, czego sprawdzenie należy do Klienta, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór zamówionych Usług.

 

 

ARTYKUŁ 8 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

8.1 Klient zobowiązuje się powiadomić L'entreprise pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy spóźni się na przyjazd o więcej niż 2 godziny. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana, a za ponowną aktywację rezerwacji może zostać naliczona opłata w wysokości 10 euro.

8.2 Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że jego pojazd jest w dobrym stanie technicznym w momencie dostarczenia go na parking.

8.5 Wszelkiego rodzaju awarie wymagające przeprowadzenia prac w pojeździe zaparkowanym na naszym parkingu będą wykonywane na koszt klienta.

ARTYKUŁ 9 - TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE

9.1 Zgodnie z ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. należy zauważyć, że dane osobowe wymagane od Klienta są niezbędne do przetworzenia zamówienia i przygotowania faktur.

Dane te mogą być przekazywane partnerom Usługodawcy odpowiedzialnym za realizację, przetwarzanie, zarządzanie i opłacanie zamówień.

9.2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi, Klient ma stałe prawo dostępu, modyfikacji, sprostowania i sprzeciwu w odniesieniu do dotyczących go informacji.

Prawo to może być wykonywane zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji "informacje prawne" na stronie internetowej.

ARTYKUŁ 10 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość strony internetowej jest własnością Sprzedawcy i jego partnerów i jest chroniona przez francuskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej.

Jakiekolwiek całkowite lub częściowe powielanie tych treści jest surowo zabronione i może stanowić naruszenie praw autorskich.

ARTYKUŁ 11 - PRAWO WŁAŚCIWE - JĘZYK

11.1 Niniejsze Warunki Ogólne i wszelkie transakcje z nich wynikające podlegają prawu francuskiemu.

11.2 Niniejsze OWH zostały sporządzone w języku francuskim. Jeżeli zostaną one przetłumaczone na jeden lub więcej języków obcych, w przypadku sporu za autentyczny zostanie uznany wyłącznie tekst w języku francuskim.

ARTYKUŁ 12 - SPORY

12.1 W przypadku jakichkolwiek skarg należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem pocztowym lub adresem e-mail spółki wskazanym na stronie niniejszych OWH (contact@parkmytruck.fr) .

12.2 Niniejszym informuje się Klienta, że w przypadku sporu może on w każdym przypadku skorzystać z konwencjonalnej mediacji z istniejącymi sektorowymi organami mediacyjnymi lub z dowolnej alternatywnej metody rozwiązywania sporów (na przykład postępowania pojednawczego).

Wszelkie spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży zawartych z zastosowaniem niniejszych OWS, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie pomiędzy sprzedającym lub w drodze mediacji, będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne.